วันอาสาฬหบูชา

วันอาสาฬหบูชา ประเทศไทยเป็นเมืองพุทธ ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ จึงมีวันสำคัญที่เกี่ยวข้องกับศาสนาและ วันอาสาฬหบูชา ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่ความสำคัญยิ่งที่พุทธศาสนิกชนมาได้มาทำบุญตักบาตร ฟังเทศน์ฟังธรรมและร่วมกันสืบทอดพระพุทธศาสนา

ความสำคัญของวันอาสาฬหบูชา

คำว่า อาสาฬหบูชา มาจาก “อาสาฬหปูรณมีบูชา” มีความหมายว่า “การบูชาในวันเพ็ญเดือนอาสาฬหะ” ซึ่งวันอาสาฬหบูชาตรงกับวันขึ้น15 ค่ำ เดือน 8 เป็นวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนาหลังจากตรัสรู้เป็นครั้งแรก  วันนี้จึงเป็นวันที่ถือกำเนิดศาสนาพุทธขึ้นเป็นครั้งแรกของโลก และมีพระสงฆ์องค์แรกของโลกด้วย นั่นคือ พระอัญญาโกณฑัญญะ หลังจากได้รับฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าแล้วได้มีดวงตาเห็นธรรมขออุปสมบทเป็นภิกษุในพระพุทธศานา จึงถือได้ว่าวันอาสาฬหบูชา เป็นวันที่มีพระรัตนตรัยครบบริบูรณ์ ได้แก่ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์

ปฐมเทศนา

หลังจากที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้แล้ว ได้ทรงประทับเสวยวิมุตติสุขเป็นเวลา 7 สัปดาห์ จากนั้นพระองค์ทรงนึกถึงพระอาจารย์ ทั้งอาฬารดาบสและอุทกดาบส แต่ปรากฏว่าท่านทั้ง 2 เสียชีวิตแล้ว พระองค์จึงได้เสด็จไปแสดงธรรมให้ ปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 ฟังที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน ปฐมเทศนาที่พระองค์แสดงธรรมในครั้งนั้น คือ “ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร”  เป็นหลักธรรมที่สอนแนวทางในการดำเนินชีวิตโดยทางสายกลาง(มัชฌิมาปฏิปทา) และสอนหลักความจริงอันประเสริฐ คือ อริยสัจทั้ง 4 เมื่อหนึ่งในปัญจวัคคีย์ได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าจึงขอบวชเป็นพระภิกษุ  ส่วนปัญจวัคคีย์คนอื่นๆ ต่อมาก็บวชในพระพุทธศาสนาจนครบทั้ง 5 คน

 

กิจกรรมในวันอาสาฬหบูชา

        ในวันอาสาฬหบูชา พุทธศาสนิกชนจะตื่นแต่เช้า เพื่อเตรียมตัวไปทำบุญ ตักบาตรที่วัด เจริญภาวนา สวดมนต์นั่งสมาธิ  ฟังเทศน์ฟังธรรม ทำจิตใจให้ผ่องใสละเว้นการทำบาปทั้งปวง และช่วงหัวค่ำของทุกวัดจะมีการจัดงานเวียนเทียน ชาวพุทธทั้งหลายพร้อมใจกันไปเวียนเทียนเพื่อระลึกถึงความสำคัญของวันนี้ วันที่มีพระรัตนตรัยครบ 3 ประการ พร้อมทั้งประพฤติตัวให้เหมาะสมในการเป็นชาวพุทธที่ดีและควรสำรวมกาย วาจา ใจ

 

เตรียมตัวในการเดินทาง

       ไปทำบุญในวันอาสาฬหบูชา ตอนเช้าเสร็จ รับบุญอิ่มกายอิ่มใจเตรียมพร้อมเดินทางกันค่ะ เนื่องจากเป็นวันหยุดยาวที่เชื่อว่ามีหลายๆคนคงเตรียมตัวในการท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศไว้แล้ว ถึงอย่างไรก็ตามควรต้องมีการวางแผนอย่างดี เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดที่เราคาดไม่ถึงได้ เช่น ที่พักเต็ม ตั๋วโดยสารเต็ม จึงควรต้องจองโรงแรมที่พัก และตั๋วการเดินทางไว้ล่วงหน้า ทีนี้เราจะได้อุ่นใจไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ได้ไปเที่ยว หรือไม่ถึงแล้วไม่มีที่พักอย่างแน่นอน

 

ไหนๆก็เข้ามาในเว็บไซต์เราแล้ว ลองติดตามเกี่ยวกับข่าวและกิจกรรมอื่นดูสิคะ
อ่านบทความเกี่ยวกับข่าวอื่นๆหรือกิจกรรมต่างๆได้ที่นี่