Monthly Archives

June 2017

วันช้างไทย อนุรักษ์ช้างไว้ให้อยู่คู่คนไทยตลอดไป

News & events

ช้างเป็นสัตว์แสนรู้ รูปร่างสูงใหญ่น่าเกรงขาม ที่อยู่คู่กับประเทศไทยมาช้านานจนถึงปัจจุบัน ช้างมีบทบาทสำคัญในการดำรงชีวิตของประชากรชาวไทยมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย แต่ด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนไป ทำให้บทบาทของช้างต่อการดำรงชีวิตของคนไทยเหินห่างกันมากขึ้น จนเกือบจะลืมไปแล้วว่าช้างเคยมีความสำคัญต่อประเทศไทยมากขนาดไหน

วันสิ้นปี ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เทศกาลแห่งความสุขสากล

โรงแรม และ ที่พัก - แหล่งรวมบทความเรื่อง โรงแรม และ ที่พัก

วันสิ้นปี ตรงกับวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี ซึ่งเป็นช่วงวันหยุดยาวต่อเนื่องไปจนถึงวันขึ้นปีใหม่ อีกทั้งยังเป็นวันหยุดราชการและเป็นวันหยุดประจำปีของธนาคาร รวมถึงองค์กรเอกชนหลาย…

วันรัฐธรรมนูญ ร่วมรำลึกถึงจุดเปลี่ยนการปกครองของประเทศไทย

News & events

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย คือ กฎหมายสูงสุดที่ใช้ปกครองและบริหารประเทศไทยให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย รัฐธรรมนูญสามารถเปลี่ยนแปลงให้เข้ากับสถานการณ์บ้านเมืองและยุคสมัยได้ ประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญมาแล้วทั้งสิ้น 19…

วันพ่อแห่งชาติ วันสำคัญแห่งชาติของปวงชนชาวไทย

News & events

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ผู้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างมากมายเพื่อพสกนิกรชาวไทย มีพระราชสมภพเมื่อวันที่ 5…

Close