เอกสารขอวีซ่าเชงเก้น

ในการท่องเที่ยวครั้งหนึ่ง เชื่อว่าจุดหมายปลายทางของนักเดินทางคงใฝ่ฝันอยากจะไปเที่ยวยุโรปกันอย่างแน่นอน แต่ก่อนจะไปท่องเที่ยวได้นั้น ต้องผ่านการยื่นขอวีซ่ากันก่อน ซึ่งการเดินทางท่องเที่ยวในแถบยุโรป ต้องใช้วีซ่าเชงเก้น หรือ Schengen Visa ที่เป็นตั๋วผ่านทางสำหรับนักท่องเที่ยว เพื่ออนุญาตให้คนนอกกลุ่มเชงเก้นเข้าประเทศได้ หากถือวีซ่าเชงเก้น จะสามารถเดินทางระหว่างประเทศเชงเก้นได้ โดยประเทศที่อยู่ในกลุ่มเชงเก้น มีทั้งหมด 26 ประเทศ ได้แก่ 22 ประเทศที่เป็นสมาชิกสหภาพยุโรป และอีก 4 ประเทศนอกสหภาพยุโรป ซึ่งขั้นตอนในการขอวีซ่าเชงเก้น สามารถอธิบายขั้นตอนหลัก ๆ คือ ถ้าจะเดินทางไปประเทศไหนในกลุ่มเชงเก้น ก็ไปยื่น เอกสาร ขอ วีซ่า เชง เก้น ได้ที่สถานทูตของประเทศนั้น ๆ ได้เลย หรือเมื่อมีการเที่ยวยุโรปมากกว่า 1 ประเทศ กรณีเดินทางเข้ากลุ่มประเทศเชงเก้น แล้วมีระยะเวลาในการพำนักในแต่ละประเทศไม่เท่ากัน ให้ยื่นเอกสารขอวีซ่าเชงเก้นกับประเทศที่อยู่พำนักนานที่สุด และอีกกรณีหนึ่งคือ เดินทางไปยังประเทศเชงเก้นและมีระยะเวลาพำนักเท่ากัน ให้ยึดหลักยื่น เอกสาร ขอ วีซ่า เชง เก้น ประเทศแรกที่เดินทางไปถึง

วีซ่าเชงเก้น เป็นวีซ่าที่ใช้สำหรับการเดินทางระยะสั้น ไม่เกิน 90 วัน และขอล่วงหน้าได้ไม่เกิน 3 เดือน หรือจะยื่นเอกสารขอวีซ่าเชงเก้นอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทาง โดยส่วนใหญ่ เจ้าหน้าที่จะใช้เวลาพิจารณาวีซ่านานถึง 15 วัน บางกรณีอาจขยายเวลาเป็น 30 วันและในกรณีพิเศษเป็นเวลา 60 วัน โดยสามารถยื่นคำร้องล่วงหน้าได้ไม่เกิน 90 วัน เนื่องจากปกติแล้วต้องใช้เวลาในการนัดหมาย 2 สัปดาห์และอีก 15 วันของการดำเนินการวีซ่า ซึ่งรวมแล้วเกือบ 1 เดือน ที่สำคัญผู้ที่จะเดินทาง ต้องมายื่นคำร้องขอวีซ่าด้วยตัวเองเท่านั้น เนื่องจากประเทศในกลุ่มเชงเก้นมีการใช้ระบบสแกนลายนิ้วมือเพื่อจำแนกคุณลักษณะและระบุลายนิ้วมือทั้ง 10 นิ้วเพื่อเก็บเป็นข้อมูลที่สามารถนำมาใช้ได้ภายใน 5 ปี ระยะเวลาในการยื่นคำร้อง

หากได้วางแผนการเดินทางและต้องการขอวีซ่าเชงเก้น ก็สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารขอวีซ่าเชงเก้นได้จากเว็บไซด์ทางสถานฑูตโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เมื่อได้แบบฟอร์มแล้วกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ให้ครบถ้วน รวมถึงเตรียมพาสปอร์ต พร้อมสำเนาและทุกหน้าที่มีตราประทับ รูปถ่าย ขนาด 2 นิ้ว สิ่งสำคัญอีกอย่างคือประกันการเดินทาง ถ้าหากไม่มีก็วีซ่าก็อาจไม่ผ่านได้ โดยประกันการเดินทางที่เลือกซื้อนั้น จะต้องระบุประเทศให้ครอบคลุมทั้งหมดตลอดระยะเวลาการเดินทาง ตั้งแต่เริ่มออกเดินทางจนจบทริป และต้องมีวงเงินประกันที่คุ้มครองทั้งค่าพยาบาล หรือประกันอื่น ๆ ไม่น้อยกว่า 1,500,000 บาท ถ้าหากมองหาประกันการเดินทางดี ๆ เราขอแนะนำประกันการเดินทางของซิกน่าประกันภัย ที่เสมือนตัวช่วยในการวางแผนการเดินทาง หากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน ก็มีบริการสายด่วน 24 ชั่วโมง ถ้าหากต้องมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลก็ไม่ต้องกังวลว่าเงินจะไม่พอสำรองจ่าย เพราะมีซิกน่าประกันภัย มีความคุ้มครองที่ครอบคลุมในเรื่องนี้ ค่าเบี้ยประกันก็สบายกระเป๋า

ยิ่งไปกว่านั้น ถ้ายื่นวีซ่าไม่ผ่าน สามารถขอคืนเงินได้เต็มจำนวนอีกด้วย คุ้มค่ากว่านี้หาไม่ได้จากที่ไหนอีกแล้ว ดังนั้นก่อนไปยื่นขอวีซ่า ก็เตรียมเอกสารต่าง ๆ ให้พร้อม ไม่ว่าจะเป็น ตั๋วเครื่องบิน เอกสารรับรองการทำงาน Statement  สลิปเงินเดือน แผนการเดินทางฉบับย่อ จากนั้นทำการนัดหมายกับทางสถานฑูตให้เรียบร้อย เตรียมใบปะหน้า เรียบเรียงหลักฐานการจองที่พัก วัตถุประสงค์และใจความสำคัญ ที่เหลือก็ความพร้อมในการสัมภาษณ์ เอกสารทางการเงิน เอกสารอื่น ๆ ที่จำเป็นเช่นสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และสูติบัตร เป็นต้น แต่ทั้งนี้เอกสารขอวีซ่าเชงเก้นจำเป็นโดยหลัก ๆ แล้วตามสถานทูตก็เตรียมตามนี้ได้เลย